Komentarzy(1), 3.11.2009, 11:12
Absens carens - nieobecny traci, nieobecny sam sobie szkodzi Ab urbe condita - od założenia miasta Ad futurum rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkę Amor omnia vincit - miłość zwycięża wszystko Ars longa, vita brevis - sztuka długotrwała, a życie krótkie Asinus asinorum - osioł nad osłami Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja Ab equis ad asinos - z koni na osły (z pieca na łeb, z deszczu pod rynnę). Ab ovo usque ad mala - od początku do końca (od jaj do jabłek). Absens carens - nieobecny sam sobie szkodzi. Absentem laedit, qui cum ebrio litigat - kto spiera się z pijanym, jakby się kłócił z nieobecnym. Aequo pulsat pede - śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych). Alea iacta est - kości zostały rzucone. Aliena nobis, nostra plus aliis placent - cudze bardziej podoba się nam, nasze innym. Amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej (prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie). Amor vincit omnia - miłość wszystko zwycięża. Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie. A tuo lare ncipe. Zaczynaj od siebie. Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere (Seneka)-Trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie. Amantes amentes (Plaut)-zakochani są szaleni, bez rozumu Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas (Arystoteles)-Przyjacielem Platon, przyjacielem Sokrates, lecz większą przyjaciółką mi prawda Aquila non capit muscas-Orzeł nie łapie much Audentes fortuna iuvat decoratque corona- śmiałym los sprzyja i zdobi wieńcem Avaritia et arogantia precipua validiorum vitia (Tacyt)-chciwość i bezczelność to główne wady możnych. AMOR TUSSISQUE NON CELANTUR-Miłości i kaszlu nie da się ukryć
Komentarzy(6), 3.11.2009, 11:11
Bis dat, qui cito dat - dwa razy daje, kto szybko daje. Bonus animus in re mala dimidium est mali - dobra myśl w nieszczęściu - złego połowa. Barba non facit philosóphum. -Broda nie czyni nikogo filozofem. Bene mori praestat, quam trpiter vvere. -Lepiej dobrze umrzeć, niż haniebnie żyć. Bene vertat, quod agis! -Oby na dobre wyszło to, co robisz. Bis dat, qui cito dat. -Dwa razy daje, kto prędko daje.(Publilius Syrus) Bono nimo es! -Bądź dobrej myśli. Bene bonis, male malis- Dobrze dziać się powinno dobrym, źle złym Bonus nimus in re mala dimdium est mali. -Dobra myśl w nieszczęściu - złego połowa. (Publilius Syrus) Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum. -Krótki okres życia jest dostatecznie długi, by żyć dobrze i uczciwie. BENE VERTAT, QUOD AGIS! -Oby na dobre wyszło to, co robisz
Komentarzy(1), 3.11.2009, 11:11
Caeca invidia est - zazdrość jest ślepa Carpe diem - chwytaj dzień Cogito, ergo sum - myślę, więc jestem Cognosce te ipsum - poznaj samego siebie Consensus facit legem - zgoda tworzy prawo Cui bono? - na czyją korzyść? Cum debita reverentia - z należnym poważaniem, szacunkiem Cum tacent, clamant - milczenie jest wymowniejsze od mowy Corruptissima respublica plurimae leges (Tacyt)- Państwo jest w największym nierządzie, gdy ma wiele praw.
Komentarzy(2), 3.11.2009, 11:10
Dictum acerbum - gorzkie słowa, gorzka prawda Dictum sapienti sat - mądrej głowie, dość dwie słowie Disce puer - ucz się chłopcze Divide et impera - dziel i rządź Docendo discimus - ucząc innych, sami się uczymy Dum spiro, spero - nie tracę nadziei, dopóki żyję Duobus litigantibus tertius gaudet - gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo Daemoni etiam vera dicenti non est credendum-(św. Jan Chryzostom)- Diabłu, nawet gdy mówi prawdę, nie należy wierzyć
Komentarzy(11), 3.11.2009, 11:10
Errare humanum est - błądzić jest rzeczą ludzką Est modus in rebus - są granice, których nie należy przekraczać Festina lente - spiesz się powoli
Komentarzy(0), 3.11.2009, 11:10
Finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło Falsum etiam est verum, quod constituit superior-(Publiliusz Syryjczyk)-Fałsz jest również prawdą, którą ustanowił potężniejszy FELICITAS MULTOS HABET AMICOS- (Szczęście ma wielu przyjaciół) Fata prementia longos efficiunt, celeres fata benigna dies-Zły los dni wydłuża, a pomyślny je skraca.
Komentarzy(0), 3.11.2009, 11:10
Gloria victis - chwała zwyciężonym Gloria virtuti resonat - sława jest echem cnoty
Komentarzy(0), 3.11.2009, 11:09
Hodie mihi, cras tubi - dziś mnie, jutro tobie Hominem quero - szukam człowieka Hominem te (esse) memento - pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem Homo homini lupus est - człowiek, człowiekowi wilkiem Homo sum, humani nihil a me alienum puto - jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce Humana non sunt turpia - co ludzkie, nie hańbi HANC PERSONAM INDUISTI, AGENDA EST-Wziąłeś na siebie tę rolę, trzeba więc ją grać. Homo, qui homine calamitoso est misericors, meminit sui-(Publilius Syrus)-Człowiek, który okazuje miłosierdzie wobec człowieka nieszczęśliwego, sam o sobie pamięta
1 2 3